O asociaci

Světové fórum mediátorů - logoAsociace mediátorů České republiky - člen sítě Světového fóra mediátorů je nevládní organizace, která sdružuje profesionální mediátory podporující myšlenku mimosoudního způsobu řešení konfliktů a rozvoje mediačních služeb. Byla založena skupinou mediátorů, facilitátorů a trenérů v r. 2000 a svoji činnost zahájila na počátku roku 2001. Většina jejích členů jsou zkušení odborníci, držitelé řady mezinárodních certifikátů v oblasti komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání a mediace.

Poslání a cíle AMČR

Svoji působnost zaměřujeme na:

 • vysokou profesionální úroveň poskytovaných mediačních a facilitačních služeb
 • vzdělávání profesionálních i dobrovolných mediátorů formou interaktivního výcviku dle vzdělávacích standardů
 • udělování certifikátů akreditovaným mediátorům AMČR dle kritérií akreditační komise
 • udělování certifikátů akreditovaným lektorům v oblasti řešení konfliktů dle kritérií vzdělávací komise
 • poskytování mediačních služeb a poradenství v oblasti řešení konfliktů, včetně interetnických a vyjednávání.
 • školení institucí a jednotlivců v technikách efektivní komunikace, mimosoudního vyjednávání, prevence a řešení konfliktů včetně, interetnických, dále mediace, facilitace včetně supervize, konzultační a poradenské činnosti
 • informování laické i odborné veřejnosti a spolupráci se sdělovacími prostředky spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi v oblasti propagace a šíření mediace
 • vydání, přijetí a garanci etického kodexu mediátora, profesních a vzdělávacích standardů mediátora
 • udržování kontaktů a výměnu zkušeností s dalšími asociacemi či sdruženími mediátorů ve světě
 • ochranu akreditovaných mediátorů - členů AMČR
 • ochranu klientů, kterým byla poskytnuta mediační služba akreditovaným mediátorem AMČR

zpět na začátek stránky

 

Vznik a vývoj organizace

Rok 2021: Sněm členské základny se konal on-line z důvodu pandemie Covid-19. Členové před plánovanou schůzkou obdrželi informace o aktivitách r.2020 a výroční zprávu za rok 2020.Schváleny byly zprávy o činnosti rady a asociace, dále zpráva o hospodaření, včetně uzávěrky za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021.

Rada se sešla celkem 2x a věnovala se přípravě sněmu, zajištěním financí pro potřeby kanceláře-provozu, nájmu, komunikací s veřejností, účetnictvím, akreditací vzdělávacích aktivit.

 • Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti a Českou advokátní komorou, zejména účastí zkoušejících komisařek Asociace na zkouškách na zapsaného mediátora.
 • AMČR dále spolupracuje na realizaci mediačních jednání v rámci projektu Poradenské středisko v riámci interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš, reg.číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000716.
 • Mediace/facilitace : celkem proběhlo 313 mediačních kauz, k dohodám došlo ve 254 kauzách (ústně či písemně, dle přání klientů), některé mediace probíhaly i on-line. Mediace se týkala zejména rodinných sporů a nedorozumění (z nich polovina byly interetnické česko -vietnamské ), proběhly i mediace pracovní a obchodní.
  Proběhlo 31 facilitovaných setkání, z toho 10 pracovních a obchodních a 212 rodinných, resp. případových rodinných konferencí.
 • Lektoři/ky vyškolili ve třech 100 hodinových výcvicích 22 účastníků. Dále bylo vyškoleno 39 osob v rámci jednoho, dvou až 4 denních výcvicích (workshop o rodinné mediaci, úvod do mediace, mediační techniky v rodičovských konfliktech o dětech, facilitační dovednosti pro vedení případové konference, základy facilitace
 • Byla navázána spolupráce s časopisy Sociální práce a Letní speciál- řízení škol.
 • Ve spolupráci s organizací Aperio probíhaly setkání s rozvádějícími se rodiči a poté jejich dětmi.

Rok 2020: Sněm členské základny se v r 2020 nekonal z důvodu epidemie Covid-19. Členové před plánovanou dobou sjezdu získali informace o aktivitách v r.2019 a výroční zprávu za rok 2019. Rada se sešla celkem 3x, věnovala se tématům: financování aktivit, nájmu, provozu, zajišťováním webu, přípravě na sněm, podkladům zpráv pro sněm, zajištění akreditací workshopů o rodinné mediaci a případových konferencích, prací v kanceláři, účetnictvím, možností   získání „Žádosti o registraci sociálních služeb“ nebo „Pověření k OSPOD“, odpověďmi na stížnosti mediátorů, nečlenů Asociace.

 • Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti a Českou Advokátní komorou, zejména v účasti zkoušejících komisařek Asociace na zkouškách na zapsaného mediátora.
 • Pokračovala aktivní účast v Pracovní komisi pro mediaci při Ministerstvu spravedlnosti, výstupy na internetu ministerstva a webu AMČR „zákon“, zejména při práci na „Etickém kodexu zapsaného mediátora“ a přípravy vzdělávání zapsaných mediátorů na Justiční akademii.
 • Dále pokračovala spolupráce na realizaci mediačních jednání v rámci projektu Poradenské středisko v rámci Interkulturního rodinného česko-vietnamského komunitního centra Libuš.
 • AMČR přispěla svými aktivitami k tomu, že byla na Ministerstvu spravedlnosti založena nová Aplikační skupina zabývající se dopady aplikace nového zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích č. 354/2019 Sb
 • Mediace /facilitace: kontaktovalo nás 341 zájemců o mediaci, proběhlo 144 mediačních kauz  (velká část probíhala on-line), přičemž celkový počet mediačních sezení proběhl 244 krát,  k dohodám  ústně či písemně došlo v 152 kauzách. Mediace se týkala v 80 % zejména rodinných sporů a nedorozumění, včetně interetnických, zbytek tvořily mediace pracovní, sousedské a obchodní. Proběhlo 19 facilitovaných setkání, z toho 7 pracovních a obchodních a 12 rodinných, resp. případových rodinných konferencí.
 • Lektoři/ky vyškolili ve 100 hodinových kurzech 44 účastníků. Dále bylo vyškoleno 28 osob v rámci jednoho, dvou či tří denních výcvicích (úvod do mediace, workshopy o rodinné mediaci, resp. řešení rodinných konfliktů).
 • Probíhala výuka předmětu Facilitace, komunikace a mediace pro studenty 2.ročníku studijního programu Sociální politika a sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.
 • Lektoři/rky opět poskytli řadu konzultací studentům, a to jak bakalářských, tak i magisterských prací. Jednalo se o studenty oborů právnických, ekonomických i sociálních studií.

Rok 2019:

 • Sněm členské základny se konal v dubnu 2019. V rámci sněmu byly předloženy a schváleny Zprávy o činnosti asociace a rady za rok 2018, Zpráva o hospodaření, včetně uzávěrky za rok 2018, Zpráva kontrolní komise a návrh rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na účetní období 2019. Zároveň byla zvolena nová rada na další 3 roky. Diskuze byla věnována i podmínkám pro dodržování směrnic GDPR. Mimořádný sněm proběhl v červnu. Byly formulovány nové stanovy a zrušena byla kontrolní komise.
 • Rada se sešla celkem 6x, věnovala se tématům: financování aktivit, nájmu, provozu, dozařizování kanceláře po přestěhování, novým materiálům a dokumentům, zajištěním akreditací výcviků u MŠMT a MPSV, přípravám sněmu, směrnicí o ochraně dat GDPR, účasti na akcích spojených s mediací a Zákonem o mediaci, změnami stanov.
 • Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti a Českou Advokátní komorou, zejména v účasti zkoušejících komisařek Asociace na zkouškách na zapsaného mediátora a pracovních setkáních komisařů. Pokračovala i spolupráce s Pracovní komisi pro mediaci při Ministerstvu spravedlnosti. Dále je udržována pravidelná spolupráce s universitami, OSPODy, úřady práce, soudy a dalšími odbornými institucemi.
 • V oblasti PR byla napsána řada článků o mediaci, typech konfliktu, rozvodech a zejména rodinné mediaci. Zároveň proběhla vystoupení na konferenci v Brně a v Olomouci. Asociace pokračovala v programu „Večery s mediací“, tentokráte o bioetické mediaci a facilitaci a mediaci v byznysu. Pokračovala i akce s dětmi, jejichž rodiče se rozvádějí.
 • Proběhlo 243 mediačních kauz, které si vyžádaly 310 mediačních sezení, k dohodám došlo ve 139 kauzách (ústně či písemně), ve 29 případech proběhlo l.setkání s mediátorem. Tři čtvrtiny sporů byly rodinného charakteru, dále proběhly i mediace interetnické, pracovní a obchodní. Proběhlo 17 facilitovaných setkání, z toho 9 pro řešení sporů v týmu a 8 případových rodinných konferencí.
 • Lektoři/rky opět poskytli řadu konzultací studentům, a to jak bakalářských, tak i magisterských prací. Vyškolení mediátoři mají zájem o supervize.
 • Lektoři/ky vyškolili 68 osob ve 100 hodinových kurzech Mediace I a 24 osob v rámci jednoho, dvou či tří denních výcvicích (úvod do mediace, úvod do facilitace) nebo workshopů(o rodinné mediaci, přípravy na výkon mediátora a právní minimum). Zároveň proběhly workshopy o dětech v mediaci, mediační techniky pro učitele, pro pracovníky PMS, na vysoké škole psychosociálních studií, o Cochemu a pro vzdělávací středisko pro veřejnou zprávu.

Rok 2018: Sněm členské základny se konal v dubnu 2018. V rámci sněmu byly předloženy a schváleny Zprávy o činnosti asociace a rady za rok 2017, Zpráva o hospodaření, včetně uzávěrky za rok 2017, Zpráva kontrolní komise a návrh rozpočtu předpokládaných nákladů a výnosů na účetní období 2018. Členové byli informováni o aktivitách v rámci rady a celé AMČR, zejména o změně stanov a jejich registrací, zajištění akreditací výcviků u MŠMT a MPSV, směrnicí o ochraně dat a o stěhování kanceláře do nových prostor v Holečkově ulici na Praze 5.

 • Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti a Českou Advokátní komorou, zejména v účasti zkoušejících komisařek z řad Asociace na zkouškách na zapsaného mediátora. Pokračovala aktivní účast v Pracovní komisi pro mediaci při ministerstvu spravedlnosti, rovněž na „kulatých stolech“ organizovaných PF Olomouc o vytváření podmínek pro rozvoj a poskytování mediace v ČR.
 • Pokračovala spolupráce s OSPODem Prahy 2 pro vytvoření sítě na podporu rozpadajícím se rodinám s dětmi v rámci tzv. „Cochemského modelu“.
 • Dále je udržována pravidelná spolupráce s universitami PFUK, PF University v Olomouci, PFMU Brno, OSPODy, úřady práce, soudy a dalšími odbornými institucemi. Účast členů byla i v rámci konference na Slovensku pořádané Asociací rodinných mediátorů a v Brně na konferenci pořádané Úřadem na mezinárodně právní ochranu dětí.
 • Pokračovala spolupráce se sdružením SEA-l South East Asia – liaison, z.s. (dříve Klub Hanoi, o.s.), v rámci projektu Interkulturní rodinné komunitní česko-vietnamské centrum Praha-Libuš. SEA-l realizoval inovativní formu interkulturní mediace, která spočívá v důsledné přípravě obou stran na proces vyjednávání, mediační i facilitační setkání a jejich realizaci, včetně následné intervizní podpory v realizaci dohodnutých kroků.
 • Celkem proběhlo 287 mediačních kauz v rámci 492 mediačních sezení. Mediace se týkala zejména rodinných sporů a nedorozumění (3/4 sporů), dále proběhly i mediace pracovní a obchodní a ve školách. Proběhlo 9 facilitovaných případových konferencí.
 • Lektoři/rky opět poskytli řadu konzultací studentům, a to jak bakalářských, tak i magisterských prací. Realizovali i řadu supervizí, zejména začínajícím vyškoleným mediátorům.
 • Lektoři/ky vyškolili dalších 67 osob ve 100 hodinových kurzech Mediace I a Mediace II a 32 osob v rámci dvou či tří denních výcvicích (úvod do mediace, úvod do facilitace) nebo workshopů (o rodinné mediaci či příprava na zkoušky na zapsaného mediátora a právní minimum).
 • Proběhla i prezentace mediace na školách, a to jak na základních školách, tak i gymnáziích. Byla realizována i spolupráce na skriptech o mediaci pro studenty Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací na Fakultě mezinárodních vztahů na VŠE v Praze 3, rovněž zde proběhla odpolední přednáška o mediaci.

Rok 2017: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu. Byla zde schválena účetní uzávěrka, zpráva o hospodaření za rok 2016 a rozpočet na rok 2017. Členové byli informováni o aktivitách Asociace a činnosti rady, která se věnovala řadě témat administrativního, odborného, vzdělávacího a informačního charakteru.

 • Pokračovala spolupráce s Výborem pro Práva dítěte rady pro lidská práva, Ministerstvem spravedlnosti a Českou Advokátní komorou, zejména v účasti komisařů z řad lektorek Asociace na zkouškách na zapsaného mediátora a pracovních setkáních komisařů. Ministr spravedlnosti jmenoval Pracovní komisi pro mediaci, kde je rovněž zástupce Asociace.
 • Byla započata spolupráce s OSPODem Prahy 2 pro vytvoření sítě na podporu rozpadajícím se rodinám s dětmi v rámci tzv. „Cochemského modelu“. Zájem projevily soudkyně opatrovnického soudu, Diakonie, instituce Pro dialog forum, Anima, Cestou necestou apod. Asociace nabízí v rámci nové sítě mediace klientům Prahy 2, které jsou doporučovány OSPODem.
 • V rámci spolupráce v ČR proběhla účast našich členů při akci Probační a mediační služby při Dnu mediace v rámci mezinárodního dne konfliktů. Dále je udržována pravidelná spolupráce s universitami, OSPODy, úřady práce, soudy a dalšími odbornými institucemi.
 • Řada členů se zúčastnila „konferencí“: na Slovensku (Asociácia mediátorov Slovenska, Asociace rodinných mediátorů SK, v Olomouci na konferenci Mediace 2017, dále na „kulatých stolech“ v Olomouci. Pokračovala spolupráce s mediátory z Kazachstánu a Ruska, kteří opět přijeli do Prahy na workshop o rodinné mediaci.
 • Navázána byla spolupráce s Nadačním fondem pro mediaci v ČR. V rámci grantu, který získali studenti právnické fakulty UK, demonstrovala řada mediátorů mediaci a vedla diskuzi se studenty o technikách, specifikách, výhodách a limitech mediace.
 • Lektoři vyškolili dalších 75 osob ve 100 hodinových kurzech mediace a 61 osob v rámci workshopů a dvou či tří denních výcvicích a workshopech. Velkou pozornost věnovali lektoři cílům, osnově a tvorbě manuálu pokračujícícho výcviku mediace II. Asociace se stala první vzdělávací institucí, která nabízí až 200 hodinový výcvik mediace s řadou praktických demonstrací. Celé řadě vyškolených mediátorů se obrací na lektory s konzultacemi a zájmem o supervizi.
 • Lektorky zahájily nový program „Večery s mediací“, které nabízejí intervizní setkání pro zájemce o mediaci každou předposlední středu.
 • Cca 400 zájemců o mediaci nás kontaktovalo, proběhlo 157 mediací a počet sezení proběhl ve dvojicích mediátorů v 373 případech. Opět se zvýšil počet mediací posílaných soudci a pracovníky OSPODů. Mediace se týkala zejména rodinných sporů a nedorozumění, proběhly však i mediace pracovní a obchodní.Počet poskytnutých facilitací byl realizován v 18 případech.
 • Lektoři opět poskytli řadu konzultací studentům, a to jak bakalářských, tak i magisterských a rigorozních prací.

Rok 2016: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2015 a rozpočet na rok 2016. Členové byli informování o aktivitách asociace a činnosti rady, která se věnovala  řadě témat administrativního, odborného, vzdělávacího a finančního charakteru. Na webové stránce AMČR vznikla kolonka „Literatura a články“, kde začaly být  umisťovány práce a články z řad členů AMČR.

 • Pokračovala spolupráce s výborem pro Práva dítěte rady pro lidská práva, Ministerstvem spravedlnosti a Českou advokátní komorou-zejména v přípravě kauz  pro zkoušky nových mediátorů  a v účasti komisařů na zkouškách pro zapsaného mediátora.
 • V rámci spolupráce v ČR proběhla účast našich členů při akci Probační a mediační služby Den mediace v rámci mezinárodního dne konfliktů. Navázána byla i spolupráce s Nadačním fondem pro mediaci v ČR. Dále je udržována pravidelná spolupráce s universitami, OSPODy, úřady práce, soudy a dalšími odbornými institucemi.
 • Řada členů se aktivně zúčastnila konferencí : v Německu (Mediation center for family conflict and child abduction), na Slovensku (Asociace rodinných mediátorů SK), v Brně na akcích „Justice přívětivá dětem“a rovněž na stejnojmenném semináři v senátu  v Praze. Mediátorky asociace se zúčastnily i „kulatých stolů“ k mediaci pořádaných v Olomouci na právnické fakultě.
 • Tým 8 mediátorů pracoval na knize „Průvodce rodinnou mediací“, která vyšla v Portálu 2016 na podzim.
 • Lektoři asociace vyškolili dalších 79 mediátorů jednak buď ve 100 hodinových výcvicích nebo v rámci specializačních workshopů. Dalších 7 mediátorů složilo akreditační zkoušky AMČR.
 • Ve 320 případech nás kontaktovali zájemci o mediaci. Počet poskytnutých mediací čítaly cca 265 sezení, většinou mediovaných ve dvojici mediátorů, kauz bylo zahájeno 190 a dohody byly uzavřeny ve 165 případech. Na rozdíl od minulých let, kdy přicházeli účastníci dobrovolně či na doporučení OSPODů, zvýšil se i počet přikázaných či doporučených mediací posílaných soudci. Převážná většina mediací se týkala rodinných sporů. Proběhly i spory obchodní, pracovní a komunitní.
 • Počet poskytnutých facilitací proběhl celkem17x, včetně facilitace rodinných konferencí ve spolupráci s OSPODem nebo facilitace schůzek na školách.
 • Lektoři opět poskytli řadu konzultací studentům mediace, a to jak bakalářských, tak i magisterských a rigorozních prací.
 • Lektorky pracovaly na osnovách a manuálech dalšího pokračování výcviku nových 100 hodin mediace, aby výcvik mohl započít během r.2017.

Rok 2015: Členská základna se sešla lx na sněmu v dubnu .Byla zde schválena účetní uzávěrka a zpráva za hospodaření za rok 2014. Členové byli informování o aktivitách asociace, o průběhu zkoušek na zapsaného mediátora a o stížnostech na některé mediátory-nečleny asociace. Asociace je totiž veřejností vnímána jako arbitr mediace, vždy však členové rady vysvětlují, že možnost diskuze o průběhu mediace je možná pouze na základě schválených standardů a etického kodexu mediátora AMČR a pouze se členy asociace. Sněm také schválil nové stanovy asociace z občanského sdružení na zapsaný spolek.

Rada se sešla v roce 2015 celkem třikrát, věnovala se tématům: registrace AMČR jako zapsaného spolku, zajištění akreditací výcviků, administrativní prací v kanceláři (dotazy, studenti, emaily), spoluprací s institucemi a zajištění finančních zdrojů pro fungování AMČR.

 • Lektoři asociace vyškolili dalších 70 mediátorů ve 100 hodinových výcvicích a v rámci specializačních workshopů pro efektivnější práci mediátorů další tři desítky mediátorů. Dalších 7 mediátorů složilo akreditační zkoušky AMČR.
 • Počet poskytnutých mediací čítaly cca 150 sezení, většinou mediovaných ve dvojici mediátorů. Na rozdíl od minulých let, kdy přicházeli účastníci dobrovolně či na doporučení OSPODů, zvýšil se i počet přikázaných či doporučených mediací posílaných soudci.Převážná většina mediací se týká rodinných sporů.
 • Počet poskytnutých facilitací proběhl celkem 8x.
 • Lektoři opět poskytli řadu konzultací studentům mediace, a to jak bakalářských, tak i magisterských prací.
 • Pokračovala spolupráce s mezinárodními organizacemi, zejména EMNI, Mediation International, Mediation in International Conflicts in solving Parents and Children z Německa a společností pro arbitráž Facilia.
 • Pokračovala prezentace mediace a AMČR v mediích, nejen v rámci rozhovorů a článků, ale i osobní účastí na pracovních setkáních.
 • Členové se zúčastnili aktivně následujících konferencí či kulatých stolů:
  • kulatý stůl k „Zákonu o ochraně spotřebitele“
  • konference „MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy“ pořádané PF UP v Olomouci.
 • Pokračovala spolupráce s výborem pro Práva dítěte rady pro lidská práva, Ministerstvem spravedlnosti a Českou advokátní komorou-zejména v přípravě kauz a v účasti komisařů na zkouškách pro zapsaného mediátora.
 • V rámci spolupráce je udržována pravidelná spolupráce s universitami, OSPODy, úřady práce, soudy a dalšími odbornými institucemi.

Rok 2014: Členská základna se sešla na sněmu v dubnu. Byla zvolena nová rada, předseda a místopředseda. Byla schválena účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření za rok 2013 . Za čestného člena asociace byl zvolen Ing.J.Jilemický, reprezentující Asociaci na MPO, v rámci práce v platformě pro řešení spotřebitelských sporů. Rada Asociace se sešla v tomto roce 5x a řešila obvyklé administrativní otázky , odpovídala zájemcům a odborné veřejnosti na vše co potřebovali vědět o mediaci, dále řešila úpravu kanceláře, registraci AMČR v obchodním rejstříku a obnovovala akreditace výcviků. Probírala aktuální stav účetnictví, formy spolupráce s institucemi-domácími i zahraničními, diskutovala nad stížnostmi klientů mediace na mediátory nečleny asociace, zejména postup a přístup „mediátorů“ z terénu, připravovala prezentační letáčky a udržovala kontakty a odpovídala na dotazy členů AMČR.

 • Lektoři AMČR vyškolili dalších 71 mediátorů ve 100 hodinových výcvicích a v rámci specializačních workshopů pro zkvalitnění práce mediátorů přes 5 desítek účastníků. Akreditační zkoušku Asociace úspěšně složili 3 mediátoři .Dvě lektorky realizovaly seminář k rodinné mediaci pro ruské a kazachské mediátory a pomohly i vytvořit program jejich týdenního pobytu v ČR.
 • Proběhlo 171 mediačních jednání, z toho 2/3 z rodinné mediace, ostatní se týkaly pracovní, obchodní a sousedské mediace.Lektoři poskytli jak řadu konzultací k diplomovým a bakalářským pracím studentů sociální práce, práva a dalších humanitních oborů, tak i sepsali řadu oponenských posudků.
 • Projekt „Dobrým rodičem po rozvodu“ již skončil, ale Asociace spravuje webové stránky: www.dobryrozvod.com i po ukončení projektu...
 • Členové se aktivně účastnili následujících konferencí:
  • Obchodní mediace v Praze
  • Mediace a přeshraniční řešení sporů v rámci rodinných sporů s dětmi v Brně
  • Transformativní mediace ve Slovinsku
 • Pokračovala prezentace mediace a AMČR v médiích
 • Proběhla účast na Marketu NNO,kde byly předány kontakty a informace o AMČR.
 • Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti, odborem dohledu na přípravě a realizaci zkoušek zapsaných mediátorů jak na ministerstvu, tak i v České advokátní komoře. Lektoři AMČR pracují od počátku existence zkoušek jako komisaři právě při zkouškách nových zapsaných mediátorů.
 • Pokračovala spolupráce s výborem pro Práva dítěte rady vlády pro lidská práva.
 • Pokračuje spolupráce formou konzultací a příspěvků k mediaci v rámci mezinárodní sítě EMNI (Evropská síť mediátorů), AIA, (Asociace mezinárodních arbitráží), WMF (Světového fóra mediátorů), se slovenskými organizacemi sdružujícími mediátory a nově vzniklé evropské platformy Mediation International (Mezinárodní mediace).
 • V rámci spolupráce v ČR udržuje AMČR kontakty a rozvíjí další formy práce s universitami, obecnými úřady-zejména OSPODy, úřady práce a dalšími odbornými institucemi, např. soudy.

Rok 2013: Členská základna se sešla lx na sněmu v březnu. Byli přijati noví členové, zvolena nová rada, doplněna etická a kontrolní komise, byla schválena účetní uzávěrka za rok 2012. Dále byly dohodnuty kroky o potřebných změnách transformace Asociace podle nového zákona o neziskových organizacích. Přítomné potěšil zájem mediačních center v republice o připojení se k etickému kodexu a profesním standardům Asociace

 • Lektoři AMČR vyškolili dalších 68 mediátorů a v rámci specializačních workshopů pro zkvalitnění práce mediátorů další desítky účastníků. Akreditační zkoušku Asociace úspěšně složilo 13 mediátorů a zkoušku na „zapsaného mediátora“ dle Zákona o mediaci složilo 6 členů asociace. Proběhlo 165 mediačních jednání. Lektoři poskytli řadu konzultací k diplomovým a bakalářským pracím studentů a to nejen českým, ale i zahraničním.
 • Projekt „Dobrým rodičem po rozvodu“ již skončil, ale Asociace spravuje webové stránky: www.dobryrozvod.com i po ukončení projektu.
 • V rámci projektu Inbáze spolupracovala AMČR s Klubem Hanoi při vytváření prvního akreditovaného kurzu v délce 250 hodin pro pracovníky v sociálních službách, se zaměřením na interkulturní práci. Výuka probíhá pro zájemce na specializaci v 6 jazycích.
 • V rámci projektu Klubu Hanoi ve Vietnamu lektorka AMČR vedla intenzivní školení trenérů – budoucích vzdělavatelů pedagogických pracovníků na vietnamských odborných středních školách.
 • Členové se aktivně účastnili následujících konferencí:
  • Mezinárodní konference o interkulturní mediaci v Praze + workshop
  • Mediace 2013. Cesta ke spolupráci a smíru v Olomouci na PFJEP
  • Mezinárodní konference EMNI v Bratislavě
  • Konference: Práce s ohroženými rodinami, v Olomouci
  • Konference: Mediace - nástroj řešení konfliktů v Jihlavě
 • Pokračovala prezentace mediace a AMČR v médiích v časopise REVERS z Č.Budějovic, v i Dnes.cz, na portálu Šance dětem nadace Sirius byl realizován videorozhovor o rodinné mediaci mezi rozvádějícími se rodiči,dále v Týdnu.cz apod.
 • Pokračovala spolupráce s platformou MPO, i když pilotní projekt o spotřebitelské mediaci již byl ukončen. Diskuze se týkala zejména současného stavu projednávání evropské směrnice pro ADR a ODR.
 • Proběhla účast na Marketu NNO,kde byly předány kontakty a informace o AMČR.
 • Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti, odborem dohledu na přípravě a realizaci zkoušek zapsaných mediátorů jak na ministerstvu, tak i v České advokátní komoře. Další lektoři Asociace byli jmenováni ministrem spravedlnosti do řad zkušebních komisařů.
 • Pokračovala spolupráce s Výborem pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života při radě vlády ČR pro rovné příležitosti a nově byla navázána spolupráce s výborem pro Práva dítěte rady vlády pro lidská práva.
 • Pokračuje spolupráce formou konzultací a příspěvků k mediaci v rámci mezinárodní sítě EMNI (Evropská síť mediátorů), AIA, (Asociace mezinárodních arbitráží), WMF (Světového fóra mediátorů)
 • mediátorů ze Slovenska.

Rok 2012: Členská základna se sešla na sněmu v březnu 2012. Byli přijati noví členové, schváleny změny stanov a vnitřního řádu a proběhla doplňková volba kontrolní komise, dále byla schválena účetní uzávěrka za předchozí rok. Lektoři AMČR v rámci komplexních výcviků mediace vyškolili dalších 109 osob a prezentovali mediaci na mnoha jedno a dvoudenních seminářích. Akreditační zkoušku Asociace úspěšně složilo 13 mediátorů.

 • Velkou část svého úsilí věnovala Asociace podpoře a prosazení efektivních změn do projednávaného Zákona o mediaci v netrestních věcech a následně do Vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora. Rada Asociace za podpory desítek vyškolených mediátorů iniciovala diskuse k zákonu o mediaci a připravila ve spolupráci se členy a právníkem AMČR připomínky k zákonu o mediaci i k jednání o vyhlášce.
 • V rámci dotace MPSV realizovala Asociace projekt „Mediace – předcházení problémů v rodinách“, který se zaměřil na cílenou podporu rodičovských kompetencí v obtížných životních situacích. Členové Asociace uskutečnili 16 workshopů po celé ČR pro odbornou a laickou veřejnost, poskytli 36 rodinných mediací. Asociace zajišťovala v rámci tohoto projektu správu a obsah webových stránek projektu www.dobryrozvod.com.
 • V rámci asociace proběhl seminář o specifikách mediace v Německu absolventek studia mediace v Německu.
 • Pokračovala prezentace mediace v mass mediích, např. v televizi ČT1 a Metropolitní, formou článků v Mladé frontě dnes (opakovaně), Psychologie dnes, Deník, Blesk, Lidové noviny, AHA, často v souvislosti se zákonem o mediaci a mediační službě.
 • Někteří členové se zúčastnili konference o rodině pořádané ve Středočeském kraji a Konference Asociace manželských a rodinných poradců „Formy práce s rodinou“.
 • Pokračovala spolupráce lektorů s ministerstvem spravedlnosti na přípravě a realizaci zkoušek „zapsaných mediátorů“.
 • Pokračovala spolupráce ve Výboru pro sladění pracovního, soukromého a rodinného života při radě vlády ČR pro rovné příležitosti a členka asociace navázala spolupráci s výborem pro Práva dítěte Rady vlády pro lidská práva.
 • Pokračovala další spolupráce s evropskou sítí Europien Mediation Network Iniciative a (zejména o kompetencích a vzdělávacích standardech mediátora) a Asociace rozhodců- AIA a o WMF – Světovém fóru mediátorů, zejména o konferenci ve Španělsku.
 • Mnoho zkušených mediátorů vedlo seminární a diplomové práce s tématy mediace a řešení konfliktu.

Rok 2011: Členská základna se sešla 1 x na mimořádném sněmu v březnu. Sněm zvolil nové členy rady, předsedu,místopředsedu a čestného předsedu AMČR., dále etickou a kontrolní komisi. Schválil účetní uzávěrku za rok 2010, úpravy a doplnění Vnitřního řádu AMČR. Lektoři vyškolili dalších 135 mediátorů, členové realizovali 47 osobních prezentací mediace. Mediátoři realizovali celkem 131 mediací v rámci 249 tříhodinových mediačních jednání a v 113 mediacích strany došly k dohodě.

 • V rámci dotace MPSV realizoval tým projekt „Dobrým rodičem i po rozvodu“, v kterém proběhly 2 workshopy pro odbornou a 3 pro laickou veřejnost, bylo poskytnuto 16 mediací, ve spolupráci s organizací LOM psychologické poradenství.
 • V souvislosti se schvalovacím procesem Zákona o mediaci členové AMČR pokračovali v práci v legislativní skupině Ministerstva spravedlnosti. Oslovili všechny poslance Parlamentu ČR , Ústavně právního výboru a poslaneckých Klubů. S mnohými z nich vedli osobní jednání s cílem prosadit pozměňovací návrhy, z nichž řada byla akceptována.
 • Pokračovala spolupráce zástupce AMČR s Ministerstvem obchodu a průmyslu v rámci platformy "Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - Alternative dispute resolution (ADR)".
 • Zástupkyně AMČR pokračovala v práci ve Výboru pro sladění rodinného a pracovního života Úřadu vlády.
 • Na konci roku byl sestaven antikonfliktní tým mediátorů pro potřeby Úřadu práce městských částí Prahy.
 • Probíhala externí spolupráce formou vzdělávání česko-vietnamských interkulturních asistentů v rámci projektu OS Klub Hanoi s názvem Better information for better migration.
 • Pokračovala výměna informací se zahraničními institucemi sdružující mediátory, včetně spolupráce s jednotlivci ze Slovenska, Německa, Polska, Anglie a USA, na jaře proběhlo setkání s 10 ruskými mediátory z Pernu.
 • Zástupci AMČR se zúčastnili několika konferencí:o mediaci v Olomouci, o novelizaci předpisů vztahujících se k sociálně-právní ochraně dětí v Praze, dále se aktivně zúčastnili semináře v poslanecké sněmovně o střídavé péči a na pracovním setkání úřadu Prahy 2 o možnosti mediace, práva a terapie v práci s klienty v konfliktu.
 • Členové asociace prezentovali mediaci jak v odborných časopisech –Psychologie dnes, Fórum sociální práce, tak i denním a týdenním tisku. Řada vystoupila i v mass mediích, zejména v souvislosti s připravovaným zákonem o mediaci a možnostech mediace, a to jak v televizi, tak i v rozhlase.

Rok 2010: členové se sešli 2x na sněmech Asociace, která ke konci roku měla 31 členů. V březnu se konal mimořádný sněm, který schválil změny stanov. Na podzim pak na řádném sněmu byli přijati další členové a byl dotvořen vnitřní řád. Kontrolní komise provedla kontrolu finančních prostředků.V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 62 mediátorů. Členové AMČR realizovali 62 mediací, zejména v rodinné oblasti a dále pak v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní a facilitovali 29 skupinových setkání v neziskovém, státním i privátním sektoru.

 • Zástupkyně asociace je nadále členkou panelu odborníků pro mezinárodní únosy dětí v případě rozvodů smíšených manželství při Ministerstvu práce a sociálních věcí
 • Pokračuje spolupráce s Výborem pro sladění rodinného a pracovního života při Úřadu vlády.
 • Na Ministerstvu spravedlnosti zástupkyně asociace pracovala v rámci legislativní skupiny pro přípravu nového Zákona o mediaci v netrestních věcech a poskytla podklady pro návrh vyhlášky o vzdělávacích standardech mediátora a akreditačních zkouškách.
 • Pokračovala spolupráce s Ministerstvem obchodu a průmyslu: v platformě, která je zodpovědná za mediace spotřebitelských sporů, pracuje náš zástupce .V rámci projektu bylo realizováno 149 mediací, z nichž 124 skončily uzavřením mediační dohody.
 • Proběhlo jednání se zástupcem Právnické fakulty UK o možnosti zařadit do výuky 3 semestrální výběrový seminář o systému ADR (alternativní řešení sporů), kdy mediaci by byl věnován jeden semestr.
 • Spolupracovali jsme nadále s EMNI – evropskou sítí mediátorů, jednotlivými mediátory ze Slovenska, Německa, Anglie, Norska, Slovinska, USA, VB.
 • Pokračovalo partnerství na úrovni vzdělávání s o.s. Klub Hanoi v rámci projektu Integrační vzdělávání vietnamských migrantů v Praze, který byl zahájen v lednu 2009 a bude trvat do roku 2012.
 • Naši lektoři školili v Gruzii, kde na jaře v rámci projektu „Mediace mezi drobnými zemědělci a místní správou“ vyškolili 17 mediátorů.
 • V rámci projektu o.s. Člověk hledá člověka „Vzdělávací program pro pracovníky školských zařízení Středočeského kraje“ školila naše lektorka 30 pracovníků DD v tématu mediace.
 • Členové asociace prezentovali mediaci v místech svého působení, a to jak v rámci sociálních odborů obecných úřadů, tak i mezi studenty (Fakulta Humanitních studií UK Praha) a rovněž i mezi seniory o možnostech využití mediace v rámci mezigeneračního soužití.
 • Zástupci AMČR se zúčastnili několika konferencí: Josefského sympozia k tématu mediace na zámku ve Křtinách pořádaného ESI; „Nové trendy v péči o děti po rozvodu“ pořádaného Magistrátem hl.m.Prahy; “ O péči o děti“ při Motolské nemocnici v Praze; „ O perspektivách NRP“ pořádané ANDR a MPSV v Praze a workshopu „Za branou“ o možných podpůrných aktivitách pro lidi navracející se z výkon trestu.

Rok 2009: Členové se sešli 2x na sněmech Asociace. Na jaře na mimořádném sněmu odsouhlasili změnu stanov asociace vzhledem k rozšiřujícím se aktivitám v oblasti vzdělávání. Na podzim pak na řádném sněmu přijali další členy, dokončili tvorbu základních dokumentů, zvolili novou radu asociace a naformulovali cíle efektivní prezentace asociace. V rámci komplexních výcviků mediace bylo vyškoleno dalších 50 mediátorů, dále probíhaly semináře neziskového, státního i soukromého sektoru, včetně výcviků mediace v oblasti spotřebitelských sporů. AMČR,o.s. se také stala externím partnerem pro vzdělávání v komunikaci a poskytování mediace projektu společnosti InBIT ČR a OS Klub Hanoi s názvem Integrační vzdělávání vietnamských migrantů, projekt bude probíhat do roku 2012. Mediátoři realizovali 44, a to zejména v rodinné oblasti, z ní pak nejvíce rozvodové kauzy, dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Asociace mediovala i interetnické a cizojazyčné spory. Facilitátoři facilitovali 11 skupinových setkání: jednalo se o schůzky týmů státní správy, neziskového sektoru a privátního sektoru.

 • Tým lektorů a členů asociace pokračoval ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, se spotřebitelskými svazy, hospodářskou komorou a rozhodčím soudem a pomohl realizovat dvouletý pilotní projekt „Alternativní řešení spotřebitelských sporů-ADR“. Při této příležitosti bylo vyškoleno dalších 30 mediátorů spotřebitelských sporů a člen AMČR pokračoval v práci v Platformě MPO, která řídí pilotní projekt ADR.
 • Dále spolupracovala s Ministerstvem práce a sociálních věcí: s panelerm odborníků pro mezinárodní únosy dětí v případě rozvodů smíšených manželství a poskytla kontakty na vyškolené mediátory, kteří mohou mediovat i v dalších jazycích než jen v češtině.
 • Pokračovala spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti: členové pracovali v rámci pracovní skupiny odborníků, která byla ustanovena za účelem přípravy návrhu zákona o mediaci v netrestních věcech. Asociace se podílela na vypracování vzdělávacích a akreditačních standardů mediátora-profesionála a poskytla řadu svých materiálů.
 • Nově byla nastartována spolupráce s Výborem pro slaďování rodinného a pracovního života při Úřadu vlády ČR, kde má stálého zástupce.
 • Členové AMČR,o.s. se také zúčastnili řady konferencí, seminářů a pracovních jednání: Konference o mediaci a rozhodcích v Brně, Konference pro ....při Motolské nemocnici v Praze, Semináři v Hradci Králové k tématu citové vazby dítěte a rodiče. Také jednali s ombudsmanem v Brně ohledně možné spolupráce při mediaci diskriminačních sporů.
 • Pokračovala rovněž spolupráce s mezinárodními institucemi jako Světové fórum mediátorů, a sítí European Mediation Network Initiative.

Rok 2008 – v tomto roce byl organizován 1 sněm asociace, na kterém bylo přijato 9 nových členů-akreditovaných mediátorů a zhodnocena činnost za uplynulý rok. Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno dalších 80 mediátorů. Mediátoři realizovali 115 mediací, a to zejména v rodinné oblasti, z ní nejvíce rozvodové kauzy, dále v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Facilitátoři vedli přes 66 skupinových setkání : jednalo se o schůzky týmů státní správy, neziskového sektoru a privátního sektoru.

Několik členů asociace se aktivně zúčastnilo zářijové konference v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků v sociální sféře a konference „Když rodič unese vlastní dítě“ realizované MPSV. Pokračovala i spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí formou účasti naší reprezentantky v panelu odborníků pro mezinárodní únosy dětí v případě rozvodů smíšených manželství. Při této příležitosti AMČR poskytuje MPSV síť vyškolených mediátorů, kteří ovládají cizí jazyky a mohou být k dispozici při řešení rodinných sporů v daných případech.

Reprezentantky AMČR spolupracovaly i s legislativní skupinou odborníků při Ministerstvu spravedlnosti. při přípravě zákona o mediaci v civilní oblasti (netrestu) a to zejména při vytváření profesních a vzdělávacích standardů, protože asociace již školí budoucí zájemce o mediaci v navrhovaném počtu 100 hodin a má řadu zkušeností jak na poli vzdělávání, tak na poli realizovaných služeb.

Pokračovala rovněž spolupráce s mezinárodními institucemi jako Světové fórum mediátorů, a staly jsme se členem European Mediation Network Initiative. Kontakty se prohlubovaly i s jednotlivými mediátory z Moldávie, USA, Austrálie a Slovenska.

 • V rámci spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu a společně se spotřebitelskými svazy, hospodářskou komorou a rozhodčím soudem pokračoval pilotní „Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů“. Reprezentantka asociace se pravidelně zúčastňovala jednání vytvořené Platformy, v rámci projektu bylo realizováno 334 případů kvalifikovanou radou, 50 mediací a 1 případ rozhodčím řízením Nejčastějším charakterem sporů byly neuznané reklamace a nároky vyplývající z odstoupení od smlouvy. V rámci spolupráce s hospodářskou komorou byla zahájena diskuze o vzdělávacích a kvalifikačních standardech mediátora podle dalších kritérii, které reprezentuje HK.
 • Pokračoval rovněž projekt rozvojové spolupráce mezi ČR a Vietnamem „Sociální začleňování ohrožených skupin obyvatel Vietnamu v letech 2006-2009“, a to za pomoci našich lektorů provedením několika plánovaných seminářů o sociální práci ve VSR a na téma základní komunikační dovednosti pro zaměstnance.
 • V červnu 2008 byl zakončen 6. grant „Využití mediace jako nástroje sociální integrace“, financovaný z rozpočtu ESF, MPSV a M.hl.města Prahy. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit poskytované sociální služby o služby mediace a facilitace a jejím bezplatným poskytováním přispět k začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí do společnosti a na trh práce. Asociace tak vstoupila do doposud neznámé oblasti trhu práce a díky tomu zmapovala potenciál mediace v oblasti zaměstnávání a pracovně-právních vztahů v Praze, připravila a vyškolila řadu dalších mediátorů, poskytla řadu mediací, konzultací a facilitací a realizovala další prezentační aktivity technik mimosoudního vyjednávání.
 • Koncem roku byl rovněž ukončen grant „Mediace jako nástroj pomoci dětem a rodinám v obtížných životních situacích“, který spolufinancovala Nadace Naše dítě. V rámci tohoto grantu bylo poskytnuto 10 mediačních sezení rodinám v obtížné sociální situaci, kde se partneři rozváděli a uzavírali dohodu o dětech, jejich péči a výchovných principech.
 • Společně s Českým helsinským výborem jsme v druhé polovině roku realizovali projekt „Syndrom odcizeného rodiče“. Záměrem projektu byla prevence a náprava negativních důsledků syndromu odcizeného rodiče způsobeného nejčastěji vysoce konfliktními rozvodovými spory. Cílem bylo zefektivnit řešení takových sporů za pomoci sítě odborníků (sociální pracovník/ce, mediátor/ka, psycholog/žka), a prostřednictvím osvěty a vzděláváním předcházet poškozování práv dětí i rodičů a posilovat vzájemné rodinné vazby. Mediátorky AMČR, o.s. se podílely na 20 besedách v mateřských centrech pod názvem „Přestáváme být partneři, zůstáváme rodiči, aneb jak zůstat dobrým rodičem“ a poskytly celkem 8 mediací a 3 konzultace.

Rok 2007 – v tomto roce byly organizovány 2 sněmy asociace. Tím byla dokončena přestavba asociace na profesionální platformu, která bude mít mezi členy pouze akreditované mediátory, lektory a facilitátory. Na otevřených kurzech mediace bylo vyškoleno dalších 60 mediátorů. Mediátoři realizovali 110 mediací, a to zejména v rodinné oblasti, mezi nimi nejvíce rozvodové kauzy. Dále proběhla mediace v oblasti firemní, pracovní a občansko-právní. Facilitátoři vedli přes 116 skupinových setkání: jednalo se o schůzky týmů státní správy, neziskového sektoru a privátního sektoru.

 • Vedení asociace navázalo na jaře spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a společně se spotřebitelskými svazy, hospodářskou komorou a rozhodčím soudem nastartovalo „Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů“. Při té příležitosti bylo vyškoleno cca 30 mediátorů spotřebitelských sporů, byl vytvořen mediační řád a vznikla Platforma při ministerstvu, kde má AMČR svého zástupce. Dále AMČR získala souhlas živnostenského odboru MPO, že pokud bude mediátor vykonávat živnost, bude moct v rámci „poradenství v oblasti společenských věd“.
 • Asociace byla oslovena i vedením  Ministerstva práce a sociálních věcí a na základě toho jmenovala svého zástupce do nového panelu odborníků pro mezinárodní únosy dětí v případě rozvodů smíšených manželství.
 • V rámci přípravy zákona o mediaci v civilní oblasti pokračovala spolupráce zástupců asociace se skupinou odborníků organizovaných Ministerstvem spravedlnosti.
 • Druhým rokem pokračoval 6.grant „Využití mediace jako nástroje sociální integrace“, financovaný z rozpočtu ESF, MPSV a M. hl.města Prahy. Hlavním cílem projektu je rozšířit poskytované sociální služby o služby mediace a facilitace a jejím bezplatným poskytováním přispět k začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí do společnosti a na trh práce. Byly zahájeny prezentační aktivity v masmediích. Ve 131 institucích proběhly informační semináře, v jejichž rámci jsme oslovili 2003 pracovníků nebo klientů. Pokračovali jsme v poskytování facilitací (63) a mediací (216 mediací). Mediátorský tým projektu byl dále vzděláván ve specifických tématech – v oblastech facilitačních dovedností, lidských práv a mediace spotřebitelských sporů.
 • Na jaře skončil 7.grant „Posílení kompetencí mediátorů AMČR poskytujících sociální službu mediaci a poradenství v oblasti řešení konfliktů“, financovaný z rozpočtu N-ROS a ESF. Cílem bylo vytvořit zázemí asociace a zefektivnit chod kanceláře, získat informace o systému mediace v zahraničí a rozšířit si dovednosti potřebné pro specifické oblastí mediace, a tím zvýšit kvalifikaci a potenciál českých mediátorů. Za tímto účelem bylo organizováno 10 seminářů, které byly nabízeny členům asociace a jejím zaměstnancům bezplatně.

Rok 2006 - v tomto roce byl zorganizován mimořádný sněm, kde se členové rozhodli podpořit myšlenku Asociace jako profesionální základny mediátorů a tím nastartovali řadu procesů, které urychlily kroky strategického plánování, definice nové vize a mise Asociace v kontextu nových podmínek a událostí v ČR v dané době. Pokračovaly mediace (110) a facilitace (50),otevřené kurzy se základním a komplexním výcvikem, zvýšil se počet aktivních členů Asociace a byla navázána řada kontaktů. Tím byla rozšířena spolupráce Asociace s řadou osobností či institucí na nejrůznějších úrovních: státní, nestátní, české i zahraniční (zejména Slovensko, Polsko, Německo, USA).

 • Dokončen byl grant "Mediace jako metoda boje se sociálním vyloučením". Závěrečnou akcí projektu byla konference konaná v Písku, které se zúčastnili zástupci veřejné správy, škol, místních organizací sociálních služeb a neziskové sféry a podnikatelů a to jak z daného kraje,tak i z centrálních institucí z Prahy. Mediační centrum začalo nabízet a propagovat službu mediace v daném kraji.
 • Započat byl 6. grant Využití mediace jako nástroje sociální integrace, financovaný z rozpočtu Evropských strukturálních fondů, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Magistrátu hl.města Prahy. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit poskytované sociální služby o služby mediace a facilitace a jejím bezplatným poskytováním přispět k vytváření podmínek umožňujících začlenit skupiny ohrožené sociální exkluzí do společnosti a na trh práce. V rámci projektu byl realizován zatím ojedinělý výcvik 10 osob v mediaci a facilitaci v ČR (trvající kolem 500 hodin) a byly vytvořeny metodické postupy pro doposud nevyzkoušené situace. Byly zahájeny prezentační aktivity formou článků, rozhovorů a informativních seminářů v doposud nebývalé míře (přes stovka aktivit).
 • Započat byl rovněž 7.grant "Posílení kompetencí mediátorů Asociace poskytujících sociální službu- mediaci a poradenství v oblasti řešení konfliktů", financovaný NROS z rozpočtu ESF. Cílem bylo 1) vytvořit zázemí Asociace (přijetí koordinátora Asociace) a 2) získat informace o systému mediace v zahraničí a rozšířit si dovedností potřebné pro specifické oblastí mediace (rodinnou, interetnickou a obchodní). Tím byl zajištěn a zefektivněn chod kanceláře Asociace a díky seminářům byla zvýšena kvalifikace a potenciál českých mediátorů.
 • Započat byl 8. grant - Asociace mediátorů spolupracuje do roku 2007 na realizaci projektu bilaterální zahraniční rozvojové spolupráce Mgr. Jiřího Kocourka a jeho týmu Aplikovaná sociologie ve Vietnamské socialistické republice. Poskytuje konzultace a lektory pro školení terénních sociálních pracovníků v podhorské obci Phong My. Stává se tak jednou z prvních organizací, která ve VSR šíří metodiku sociální práce a předává své zkušenosti s vyjednáváním s příslušníky menšinových národností atd.

Rok 2005 - pokračovaly otevřené kurzy základního a komplexního kurzu mediace a byla realizována mediační služba (kolem 80, z toho některé měly až 5 mediačních jednání) v rámci lokalit, kde akreditovaní mediátoři Asociace začali působit. Na podzim získala Asociace další akreditaci MŠMT, a to až na dobu 6 let. Pokračovala řada výcviků a facilitace v oblasti vzdělávání neziskových organizací, školení smírčích rad a proběhla řada seminářů s interetnickou tématikou.

 • Dokončen byl grant Rozvoj mediace a řešení konfliktu v ČR- Mediace v netrestní oblasti podporovaný Nadací Open Society Fund Praha. Veliký tým odborníků v rámci pracovních skupin nadefinoval základní model systému mediace a navrhl paragrafové znění zákona o mediaci, který byl předložen Ministerstvu spravedlnosti ČR.
 • Dokončen byl i grant Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů, který má řadu výstupů, včetně právnické analýzy současné politiky k Romům, o možnostech zapojení obcí v této oblasti, terénního výzkumu o možnostech a situaci Romů v uvedených lokalitách a návrh práce interetnického týmu pro řešení konfliktů. Projekt byl zakončen 3 kulatými stoly, kde byly prezentovány výsledky projektu.
 • Započal 5.grant "Mediace jako metoda boje se sociálním vyloučením", který získalo o.s. Prácheň, Asociace byla zapojena jako partner. Finance byly zajištěny z fondů určených pro program Phare 2003. Cílem bylo vyškolit mediátory v lokalitě jihočeského kraje a jejich profesionální službu mediace využít jako alternativní metodu řešení konfliktů ve prospěch klientů místních organizací sociálních služeb. Výcviku se zúčastnilo 40 osob a podařilo se vytvořit podmínky pro vznik Mediačního centra v Písku.

Rok 2004 - Asocice realizovala řadu seminářů se zahraničními mediátory (USA, Německo, VB) a naši mediátoři se zůčastnili konference mediátorů v Německu ve Frankfurtu nad Odrou. Pokračovalo poskytování mediační a facilitační služby a začal být realizován 3. a 4. grant.

 • Započal 3. grant Obce a jejich možnosti podílet se na realizaci politiky integrace Romů (Zefektivnění úrovně romsko-českého soužití), grant podporovaný Velvyslanectvím USA Praha, Office of Public Affairs. Cílem bylo posílit úlohu občanské společnosti v procesu zavádění vládní koncepce integrace Romů do společnosti, a to zejména vytvořením nové pozice interetnického mediačního/facilitačního týmu na úrovni samosprávných celků (obec, kraj). Projekt proběhl v Karlovarském a Pardubickém kraji. Tým začal pracovat na řadě analýz oblasti romsko-českého soužití, včetně terénního výzkumu o možnostech a situaci Romů v uvedených lokalitách.
 • Rovněž započal 4.grant Rozvoj mediace a řešení konfliktu v ČR - Mediace v netrestní oblasti podporovaný Nadací Open Society Fund Praha, jehož cílem bylo za 1) vytvoření systému mediace v netrestní oblasti, který bude mít jasné profesní a vzdělávací standardy, jasný akreditační systém a přesná kritéria, podle kterých se může člověk stát mediátorem v netrestních věcech (v komunitě, rodině, či v práci) a za 2) vymezení legislativního rámce, (resp. jeho záměru), který by mediaci zakotvil v našem právním řádu a tím by byla mediace poskytována a navrhována jako alternativní. Započaly také pracovat skupiny "legislativa", "standardy" a "vzdělání", vytvořily základní modely systému mediace, včetně paragrafového znění zákona o mediaci, možnost řešení konfliktů mimosoudní cestou oproti různým soudním sporům. Do projektu bylo vedle Asociace mediátorů zapojeno Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Soudcovská unie, Česká advokátní kancelář a Institut pro sociální práci v justici.

Rok 2003 - Asociace se stává členem World Mediation Forum (WMF=Světového fóra mediátorů) a již má necelé 4 desítky členů. Akreditovaní mediátoři realizovali řadu mediací, a to zejména v rodinné oblasti, komunitní a pracovní oblasti. Pokračovala práce oborových sekcí (rodinná, občansko-právní či komunitní, v podnicích a institucích, interkulturní a trestně-právní). Dvě mediátorky se zúčastnily WMF v Buenos Aires v Argentině a v Praze jsme uvítali ředitele fóra prof.Chuana Tauska. Všichni tři společně realizovali kurz komerční mediace. Facilitátoři Asociace rovněž realizovali řadu facilitací (pro MV šest kulatých stolů o domácím násilí).Asociace navázala spolupráci s Institutem pro spotřební průmysl a v rámci projektu "Maják shody" participovala společně s dalšími týmy 5 zemí EU na mezinárodním vzdělávacím modulu v oblasti ochrany spotřebitele a při řešení spotřebitelských sporů. Lektorky zabývající se interetnickým konfliktem participovaly na projektech týkajících se vzdělávání romských neziskových organizací, vedení kulatých stolů v rámci zlepšení soužití mezi majoritou a romskou minoritou a multikulturní výchovy ve školách. V rámci spolupráce s firmou Trexima, která je garantem definic typových pozic různých profesí pro katalog MPSV, byl započat proces definice profese "mediátor".

 • Po celý rok probíhal 2.grant Asociace Řešení rodinných sporů technikou mediace - aplikace Doporučení Rady Evropy č.R (98)1 (grant poskytlo MPSV ČR). Cílem bylo informovat sociální pracovnice orgánů sociálně-právní ochrany dětí o možnostech a výhodách rodinné mediace. V rámci informativních seminářů byly základní informace předány celkem 180 účastníkům z 8 krajů ČR a byly distribuovány tisíce letáčků o rodinné mediaci. Anketní šetření potvrdilo zájem účastníků o mediaci.

Rok 2002 - přijaty vzdělávací a akreditační standardy (od šestidenního základního semináře až po dvanáctidenní komplexní výcvik mediátorů). Vytvořeny profesionální manuály a pracovní listy na semináře. Získání první akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytování všech stupňů vzdělávání v mediační technice. Vznik a práce oborových sekcí AMČR. Vytvoření informačních a propagačních materiálů. Otevření kanceláře - zázemí organizace, koordinace aktivit, včetně poskytování služeb mediace. Publikační a prezentační činnost členů Asociace.

 • V tomto roce získala AMČR l.grant od Britského velvyslanectví Praha, Kancelář DFID pro Českou republiku, Participativní řešení rodinných a občanských sporů technikou mediace. Proběhla řada seminářů základních a komplexních výcviků mediace, při kterých bylo vyškoleno přes 40 osob, a proběhla řada informativních seminářů o mediaci v řadě měst ČR. V rámci projektu byly vytvořeny letáčky o Asociaci mediátorů ČR a dále specifické letáčky o rodinné mediaci. Byl tak vytvořen základ pevnější a strukturovanější sítě prvních mediátorů, jejíž členové začali poskytovat zájemcům a budoucím klientům novou službu-mediaci. Dále se podařilo navázat spolupráci Asociace jako neziskové organizace s fakultami, školami s pomaturitním zaměřením a dalšími neziskovými organizacemi, Probační a mediační službou a zahraničním expertem p.Kevinem Burrym, a státní sférou ( např. parlament ČR, MPSV, soudy, státní zastupitelství).

Rok 2001 - ustanovení pracovních skupin AMČR se zaměřením na public relations a fundraising, vzdělávací standardy, etický kodex a vnitřní řád. První prezentace mediace v rozhlase a televizi a realizace výběrových seminářů o mediaci jako metodě sociální práce na vysokých školách (např. Univerzita Karlova v Praze, Masarykova Univerzita v Brně, Opavská Univerzita na Moravě a pod.). Přijetí vnitřního řádu, etického kodexu a vytvoření loga AMČR, prezentace AMČR na webových stránkách.

Rok 2000 - v květnu se účastníci konference "Mediace a její perspektivy v ČR" v Opavě shodli na vytvoření a schválení přípravného výboru pro založení občanského sdružení s názvem Asociace mediátorů ČR a zkratkou AMČR. Na podzim se opakovaně schází přípravný výbor a definuje koncepci sdružení, jeho stanovy a podává žádost o jeho registraci. V prosinci je AMČR zaregistrována Ministerstvem vnitra pod číslem VS/1-1/45 614/00-P.

zpět na začátek stránky

 

Struktura a lidé

14 členů, 117 akreditovaných mediátorů

Dnem 21.3.2011 se PhDr. Tatjana Šišková stala čestnou předsedkyní AMČR.

Členové rady jsou:
Mgr. Elena Mešková (předseda AMČR)
Helena Stöhrová
PhDr. Tatjana Šišková
Bc. Jitka Řezaninová
PHDr. Dana Vrabcová

zpět na začátek stránky

 

Přihláška do Asociace mediátorů ČR

Stáhněte si přihlášku do AMČR zde (formát .doc)
Dopis pro zájemce o členství v AMČR zde (formát .doc)

zpět na začátek stránky

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky