Co je to mediace

Mediace je šířena v Čechách od počátku 90.let díky západním demokraciím skupinami odborníků, kteří s ní měli již 30 leté zkušenosti. Know-how této techniky v netrestní oblasti přivezli mediátoři  z USA z iniciativy nadace Partners for Democratic Change. Pomáhali zde rovněž založit České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů. Cílem bylo šířit mediaci jaké mimosoudní řešení sporů  na univerzitní a nestátní úrovni. Část organizace přešla v druhé půlce 90.let  do sítě Partners (dnes Partners Czech,o.p.s.), malá část založila vzdělávací agenturu  Centrum.dohody.s.r.o. a většina  zájemců o mediaci založila v r.2000 ASOCIACI MEDIÁTORŮ ČR, z.s. Jejím cílem je udržovat mediaci na vysoké profesionální úrovni, dodržovat profesní standardy a  etický kodex mediátora, šířit o mediaci povědomí a vzdělávat zájemce o mediační dovednosti v rámci vzdělávacích standardů, které zaručují profesionalitu. AMČR je držitelem akreditace MŠMT ČR, vytvořila Etický kodex mediátora, formulovala vzdělávací a profesní standardy mediace, má vlastní akreditační systém, od května 2003 je členem Světového fóra mediátorů (WFM) a od prosince 2007 je členem Iniciativy Evropské sítě mediátorů (EMNI). Asociace realizuje  mediaci v  rodinné, komunitní, pracovně-obchodní a etnické oblasti. Společně s ministerstvem průmyslu a obchodu školila i v oblasti mediace spotřebitelských sporů.

Od konce 90.let 20.století již existuje několik míst (převážně  mediačních center), kde se mediace nabízí jako placená služba. V rámci Asociace nabízí službu pouze akreditovaní mediátoři-viz www.amcr.cz/akreditovaní mediátoři. Mediace může být nabízena  také v rámci Smírčích rad: zde jde o tzv. „komunitní mediaci“ při sousedských sporech, kdy se obvykle řeší konflikty mezi skupinami v daném místě apod.

Mediace je  nový obor, který zahrnuje právní, psychologická,  sociální a sociologická specifika. Na několika universitách se již mediace učí jako jedna z možných metod řešení konfliktů : v  Praze na Universitě Karlově na fakultě sociálních věd a právnické fakultě ,na Masarykově universitě v Brně na fakultě sociálních studií  a na Universitě Palackého v Olomouci na právnické fakultě . Většinou v rámci výběrového předmětu. V mnoha  případech je využívaná  jako jedna z metod sociální práce.

Mediace v ČR již není neznámým pojmem,  ale  není zatím   v  obecném povědomí, tak jako v západních demokraciích. Tam se mediace využívá v 60 až 70 % pracovních, obchodních, rodinných či komunitních sporů, přičemž zhruba dvě třetiny končí uzavřením výsledné dohody. V některých státech je mediace upravena jakožto způsob mimosoudního vyjednávání právním řádem, a je běžné, že kauza je před soudním jednáním mediována a soud dohodu akceptuje v případě, že to právo vyžaduje. U nás mnoho lidí stále využívá soud jako jedinou instanci v situacích, kdy své konflikty nedokáží efektivně řešit sami. . Určitý posun české společnosti směrem k preferování mimosoudního vyrovnání sporů byl oproti devadesátým letům však znatelný i před rokem 2012, kdy byl schválen Zákon o mediaci v netrestní oblasti: naše občansko-právní, rodinně-právní a obchodní normy dávaly již tehdy znatelně přednost dohodě účastníků před dalším projednáváním věci a rozhodnutí rozsudkem.

Legislativně je v současnosti zakotvena jak mediace v trestně-právní justici, a to Zákonem o probační a mediační službě (č.257/ 2000 Sb.), tak mediace v netrestní oblasti – Zákonem o mediaci a o změně některých zákonů (č. 202/2012 Sb.). Na základě zákona o probační a mediační službě vznikla státní instituce Probační a mediační služba, která řeší konflikty pro přesně vymezený druh klientely v trestně právní oblasti.Zákon o mediaci je výsledkem společné práce odborníků  Ministerstva spravedlnosti a expertů z řad AMČR, České advokátní komory, Soudcovské unie, PMS a dalších zájemců. Zákon zavádí pojem „Zapsaný mediátor“. To je mediátor, který složil státní zkoušky z mediace, případně také rodinné mediace, a je zapsaným na oficiálním seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR. Asociace mediátorů ČR velkou část zapsaných mediátorů školila a připravovala na zkoušky. Mnozí zapsaní mediátoři také patří mezi její členy.Někteří  lektoři Asociace patří mezi zkušební komisaře budoucích zapsaných mediátorů jak  na Ministerstvu spravedlnosti, tak  v České advokátní komoře.

Copyright © 2011 Asociace mediátorů České republiky