Projekt Využití mediace jako nástroje sociální integrace


Co je realizováno

1) Informace o výcviku mediace

V průběhu dubna až července 2006 proběhl výcvik mediace v celkovém rozsahu 140 hodin.
Výcvik absolvovalo celkem 10 mediátorů, z toho čtyři z partnerských organizací a šest zaměstnanců AMČR.

Cílem výcviku bylo:

Osvojit si znalosti a dovednosti umožňující v praxi profesionálně využít mediační techniku

 • jako ucelený proces mimosoudního řešení sporů
 • jako proces se specifickými principy, zásadami, dovednostmi a strategiemi vedoucími k oboustranně přijatelné dohodě zúčastněných stran

Vzdělávací obsah výcviku:

 • cíle, principy a zásady mediace
 • fáze mediačního procesu
 • role mediátora
 • teorie konfliktu – modely, styly, faktory
 • techniky vyjednávání a vyjednávací styly
 • aktivní naslouchání a mimoslovní komunikace v mediačním procesu
 • možnosti použití mediace, její historie ve světě a u nás
 • technika písemného záznamu mediačního procesu
 • rozšířené komunikační dovednosti pro mediátory
 • oddělená jednání v procesu mediace
 • úkoly, strategie a postupy mediátora
 • práce ve dvojici mediátorů
 • těžkosti v jednotlivých fázích mediace a jejich zvládání
 • sebepoznávací dotazníky a testy
 • trénink - modelové situace a praktická cvičení
 • praxe mediačního vyjednávání, specifika rodinné mediace
 • tvorba a parametry mediačních dohod
 • situace vhodné a nevhodné pro mediaci
 • etický a profesní kodex mediátora

Jak výcvik probíhal:

 • Interaktivní formou, to znamená prostřednictvím zážitkového učení v neohrožujícím prostředí
 • Tréninkové a modelové situace vycházely z předpokládaných těžkostí a sporů, s kterými by se mohli potýkat příslušníci cílových skupin
 • Po krátkém teoretickém úvodu každého tématu následoval praktický nácvik. Účastníci pracovali většinou v menších skupinkách a poté prezentovali svoji práci a tím obohacovali celou skupinu o nové poznatky, nápady, zkušenosti a doporučení
 • Lektoři poskytovali účastníkům během tréninku pozitivní zpětnou vazbu, to znamená, že vyzdvihli to, co se podařilo a zároveň upozornili na to, co lze do budoucna dělat lépe a efektivněji
 • Trénink zkvalitňoval záznam videokamerou s následným rozborem a diskusí
 • Účastníci výcviku obdrželi výukové materiály, pracovní listy k cvičením a doporučenou literaturu týkající se tématu
 • Po každém vzdělávacím bloku účastníci vypracovali písemné hodnocení, kde se vyjadřovali k tomu, co bylo přínosné a co by doporučovali zlepšit

2) Informace o výcviku facilitace

V průběhu srpna 2006 proběhl výcvik facilitace v celkovém rozsahu 42 hodin.
Výcvik absolvovalo celkem 8 mediátorů, z toho tři z partnerských organizací a pět zaměstnanců AMČR.

Cílem výcviku bylo:

Naučit účastníky facilitační dovednosti, tj. efektivně vést porady a jednání, řídit diskuse a řešit problémy ve skupině. Vysvětlit jim metodu facilitace a její cíle, roli facilitátora, facilitační proces, fáze a principy. Interaktivní formou posílit a rozšířit jejich kompetence tak, aby dokázali vést porady v obtížných situacích, složitých jednáních, časových limitech a pod. Naučit je být zodpovědnými za proces komunikace, nikoliv za výsledek. Dále za společné řešení problému a zvládání obtížného až agresivního jednání účastníků.

Vzdělávací obsah výcviku:

 • metoda facilitace a její cíle
 • nejčastější problémy porad, jejich smysl a funkce
 • role facilitátora, zapisovatele, účastníka
 • druhy a formy rozhodování
 • proces facilitace a jeho fáze
 • nástroje a techniky facilitátora
 • problémoví účastníci a možné zásahové intervence
 • znaky dobré dohody
 • modelové situace a cvičení
 • testy sebepoznání

3) Informace o seminářích týkajících se různých specifik:

Doposud proběhly následující semináře:

 • bloky našich partnerů: problematika nevidomých na trhu práce, diskriminace na trhu práce, zdravotně postižení na trhu práce
 • metoda sociální práce
 • organizace působící v oblasti sociální práce pomáhající stranám na trhu práce
 • ohrožené skupiny na trhu práce podle úřadů práce
 • státní správa
 • mediace příslušníků specifických skupin
 • psychologické dopady nezaměstnanosti
 • základy práva
 • právní rámec mediace v ČR
 • zaměstnávání prostřednictvím internetu

Plánuje se:

 • Romové a jejich specifika
 • gender
 • různé firemní strategie přijímání zaměstnanců
 • základy pracovního práva
 • virtuální komunikace
 • finanční situace domácností s nízkými příjmy

4) Informace o výcviku v oblastech aplikovaného výzkumu

V rámci vzdělávání v oblasti aplikovaného sociologického výzkumu se mediátoři do května 2006 seznamovali se základními znalostmi a dovednostmi: příprava strategie, stanovení cílů, strukturace tématu, operacionalizace, stanovení výzkumného vzorku, příprava výzkumného nástroje, strategie sběru dat, pilotáž, sběr dat, zpracování dat, interpretace dat, prezentace dat.
Od června 2006 probíhal v rámci daného předmětu praktický výcvik přímo v podmínkách realizace projektu. Od července 2006 probíhají praktické přípravy, v současné době probíhají semi-standardizované rozhovory s respondenty a první analýzy.

V rámci tohoto vzdělávání připravili projekt pilotního šetření, které se stane základem závěrečné analýzy. Jeho hlavní cíle jsou:

 • zprostředkovat mediátorům první zkušenosti s terénem na trhu práce
 • zprostředkovat mediátorům zkušenosti s potenciálními stranami mediace (zaměstnavatelé, zaměstnanci)
 • získat informace o možnostech využití mediace na trhu práce
 • získat informace a vytvořit strategii prezentace projektu klientům

V rámci zmíněného pilotního šetření mediátoři také:

 • prezentovali respondentům mediaci, přičemž mnozí z nich slyšeli o mediace poprvé.
 • započaly práce v terénu a síťování – rozhovory s organizacemi, které se zabývají pomocí cílovým skupinám projektu na trhu práce

Výzkumný vzorek tvoří respondenti, kteří patří do cílových skupin projektu, zejména:

 • matky na mateřské dovolené
 • nezaměstnané matky s dětmi
 • příslušníci národnostních menšin
 • zdravotně postižení
 • ekonomicky aktivní obyvatelstvo od 45 let výše
 • absolventi bez zaměstnání
 • zaměstnavatelé a potenciální zaměstnavatelé příslušníků výše uvedených skupin

Počet realizovaných rozhovorů (průběžný údaj): 52
Šetření by mělo být dokončeno v prosinci roku 2006.

5) Informace o výcviku prezentace

V průběhu září 2006 proběhl výcvik prezentace v celkovém rozsahu 28 hodin. Výcvik absolvovalo 5 mediátorů, všichni zaměstnanci AMČR.

Cílem výcviku bylo:

Zdokonalit účastníky ve veřejném projevu tak, aby získali sebejistotu a příjemné vystupování před posluchači. Naučit je připravit si poutavý veřejný projev. Osvojit si dovednosti jak přesvědčit druhé, zajímavě sdělovat informace a udržet pozornost posluchačů.

Vzdělávací obsah výcviku:

 • příprava veřejného projevu, struktura a cíle prezentace
 • jak využít své přednosti při veřejném vystoupení
 • verbální a neverbální aspekty prezentace
 • umění říci jen to, co chci
 • jak si získat a udržet pozornost posluchačů
 • jak zvládat kritiku a přecházet nedorozumění
 • zlozvyky při veřejném vystoupení a jejich eliminace
 • cvičení a modelové situace

6) Informace o zahájení realizační fáze projektu

Od října 2006 započala realizační fáze projektu.

Výstupy projektu k datu 30.6.2007:

 • vytvořili jsme specifické metodické postupy pro prezentace a pro poskytované služby
 • dále jsme vzdělávali mediátory ve specifických tématech (právo, rodinná mediace, jak oslovovat zaměstnavatele, týmová práce a synergický efekt, mediace v Polsku, USA, Slovensku a Německu, duševní hygiena mediátora, strategie výběrového řízení z pohledu firmy, chování lidí v konfliktních situacích, plánování činnosti a orientace na výsledek, specifika romské komunity, změny v Zákoníku práce v celkové délce 130 hodin), jednou za 14 dní probíhají supervizní setkání s mediátory
 • vytvořili jsme prezentační materiály pro webové stránky, letáčky, prezentace
 • zmapovali jsme potenciál mediace v oblasti zaměstnávání a pracovně-právních vztahů v Praze, problémy našich potencionálních klientů, jejich strategie řešení a také zda by mediaci přijali jako alternativu a v jakých případech.
 • oslovili jsme 375 organizací, v kterých kde jsme vytypovaným pracovníkům předali informace a nabídli možnost spolupráce.
 • realizovali jsme 93 prezentací projektu a služeb směřujících k získávání klientů, v jejichž rámci jsme oslovi 1213 pracovníků nebo klientů
 • poskytli jsme 85 mediací, konzultací a poradenství a 22 facilitací - více
 • výsledky monitoringu

Výstupy projektu k datu 31.1.2008:

 • nadále jsme kontaktovali organizace nabízející služby klientům našeho projektu. Celkově jsme od počátku realizační fáze oslovili 407 organizací
 • i nadále jsme realizovali prezentace projektu a služeb směřujících k získávání klientů. Na kontě nám přibyly další realizované prezentace. V období říjen 2006 až leden 2008 jsme tedy uskutečnili celkem 131 prezentací projektu a služeb směřujících k získávání klientů, v jejichž rámci jsme oslovili 2003 pracovníků nebo klientů
 • od posledních výstupů (tedy od 1. 7. 2007) jsme pokračovali v poskytování facilitací, mediací a konzultací či poradenství. Od zahájení projektu jsme tedy k 31. 1. 2008 poskytli celkem 216 mediací, konzultací a poradenství a 63 facilitací - více
 • pokračovalo vzdělávání mediátorů ve specifických tématech – facilitační dovednosti, mediace spotřebitelských sporů
 • navázali jsme spolupráci s dalšími mediálními subjekty. Projekt a mediaci jsme měli možnost veřejnosti představit v několika televizních pořadech, rozhovorech s novináři či rozhlasových vysíláních – více, včetně několika konferencí, jejichž cílem bylo předávání zkušeností v oblasti práce a poskytování služeb našim cílovým skupinám

Copyright © 2006 Asociace mediátorů České republiky