Projekt Využití mediace jako nástroje sociální integrace


Využití mediace jako nástroje sociální integrace

Hlavním cílem projektu je rozšířit poskytované sociální služby o služby mediace a facilitace a jejím bezplatným poskytováním přispět k vytváření podmínek umožňujících začlenit skupiny ohrožené sociální exkluzí do společnosti a na trh práce. Tento projekt Asociace mediátorů ČR je spolufinancován Evropskými strukturálními fondy, MPSV ČR a Magistrátem hl.m.Prahy.


TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU, STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Doba trvání projektu

Únor 2006-leden 2008. (v lednu prodloužen do 30. 6. 2008!)

Hlavní cíl

Hlavním cílem projektu je rozšířit poskytované sociální služby o služby mediace a facilitace a jejím bezplatným poskytováním přispět k vytváření podmínek umožňujících začlenit skupiny ohrožené sociální exkluzí do společnosti a na trh práce.

Cílové skupiny

 • osoby znevýhodněné na trhu práce z důvodu věku, pohlaví, z důvodu zdravotního postižení, z důvodů sociální situace a z důvodů etnického původu
 • poskytovatelé sociálních služeb a pracovníci veřejné správy a nestátního neziskového sektoru

Partneři a spolupracující organizace projektu

Partneři:

 • 1) Poradna pro občanství, občanská a lidská práva
 • 2) TyfloCentrum Praha,o.p.s
 • 3) Centrum pro zdravotně postižené

Spolupracující organizace v rámci projektu:

 • 4) Úřad práce hl.m.Prahy
 • 5) Asociace občanských poraden

Naplnění cíle a harmonogram

Příprava – únor-březen 2006
l.fáze- duben-září 2006

 • vyškolení 6-ti osob z řad znevýhodněných skupin + 4 pracovníků z řad partnerů v mediačních a facilitačních dovednostech
 • vyškolení ve sběru dat v terénu a jejich zpracování a monitoring možných mediačních sporů
 • vyškolení v základních oblastech, které se vztahují k sociální oblasti a problémům znevýhodněných skupin z oblasti práva, sociologie, psychologie a veřejné správy

2.fáze – říjen 2006-leden 2008

 • poskytování mediace a facilitace příslušníkům znevýhodněných skupin
 • evaluace, supervize a kontrola práce mediátorů
 • prezentace a propagace projektu
 • vytvoření modelu jako příkladu dobré praxe

3.fáze – únor 2008-červen 2008

Záměr projektu

Projekt Asociace mediátorů a s ním spojené poskytování nové sociální služby – mediace a facilitace reaguje na jeden ze zásadních problémů sociálně znevýhodněných skupin na trhu práce a tím je diskriminace, která brání zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin a jejich integraci do společnosti.
Asociace mediátorů zvýší kvalifikaci a zaměstná mediátory, kteří budou nabízet bezplatnou mediační službu znevýhodněným skupinám.
Spoluprací s partnery a vyškolením jejich členů se zvýší počet míst, kde bude mediace nabízena jako alternativa při řešení různých konfliktů, do kterých se znevýhodněné skupiny dostávají. Mediace sama bude:

 1. přispívat na vytváření podmínek pro integraci znevýhodněných skupin a k efektivnějšímu využívání společenských zdrojů,
 2. předcházet nejrůznějším rizikům sociálního vyloučení, zejména při předcházení životních krizí nebo napomáhat jejich efektivnímu řešení,
 3. přispívat k vzájemnému pochopení stran v konfliktu, k odstranění nedorozumění a často i k navázání nového vztahu a vytvoření předpokladů tolerantního soužití,
 4. zlepšovat povědomí o znevýhodněných skupinách

Copyright © 2006 Asociace mediátorů České republiky