Projekt Využití mediace jako nástroje sociální integrace


Tisková zpráva Asociace mediátorů České republiky

v Praze dne 19.7.2007

Dne 19.7.2007 uspořádala Asociace mediátorů ČR tiskovou konferenci v rámci projektu „Využití mediace jako nástroje sociální integrace“, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Projekt byl započat v únoru 2006 a pokračuje do ledna r.2008.

Cílem projektu je:

 • rozšířit poskytované sociální služby o služby mediace, facilitace a specifické konzultace a poradenství
 • informovat o mediaci, facilitaci a vyjednávání jako alternativních technikách řešení konfliktu mimosoudní cestou
 • bezplatným poskytováním těchto služeb přispět k vytváření podmínek, které umožňují začlenit skupiny ohrožené sociálním vyloučením do společnosti a na trh práce
 • vytvořit nová pracovní místa pro lidi z vyloučených skupin

Cílové skupiny projektu:
Lidé se ztíženou pozicí na trhu práce v Praze
. Jsou to čerství absolventi škol, matky po mateřské dovolené, lidé pečující o závislého člena rodiny, lidé nad 45 let věku, příslušníci etnických skupin a lidé zdravotně postižení.
Tuto nabídku mohou využít také organizace a instituce poskytující služby těmto skupinám nebo jejich zaměstnavatelé.

Poskytované služby v rámci projektu:

V rámci projektu mohou lidé využít naše služby k řešení sporů s kolegy v zaměstnání, nadřízenými a podřízenými, také k vyřešení problémů doma, se svými rodinnými příslušníky, které je omezují, ohrožují ve výkonu povolání nebo jim brání vůbec si zaměstnání najít.

a) Mediace – metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení sporu za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání účastníků k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

b) Pokud jeden z účastníků sporu nemá zájem o mediaci, nabízíme – konzultaci, v níž klienta připravíme na konstruktivní vyjednávání s druhou stranou, bez přítomnosti prostředníka.

c) Poradenství - klientům, kteří nás požádají o pomoc a naše služby pro ně nejsou vhodné, pomůžeme se zorientovat v jejich situaci. Poradíme jim, kam jít se svými problémy a na jakého odborníka se obrátit.

d) Institucím a organizacím nabízíme facilitaci k řešení problémů v týmu a k zefektivnění cílů ve skupině za pomoci prostředníka jeho práce. Facilitace je metoda efektivního řízení porad a jednání, řízení diskuze a řešení problému.

Dosavadní výstupy projektu:

 1. vytvořili jsme 8 nových pracovních míst pro lidi z našich cílových skupin
 2. vyškolili jsme 13 mediátorů
 3. vytvořili jsme specifické metodické postupy pro prezentace a pro poskytované služby
 4. vytvořili jsme prezentační materiály pro webové stránky, letáčky, prezentace
 5. zmapovali jsme potenciál mediace v oblasti zaměstnávání a pracovně-právních vztahů v Praze, problémy našich potencionálních klientů,jejich strategie řešení a také zda by mediaci přijali jako alternativu a v jakých případech.
 6. >oslovili jsme 375 organizací, v kterých kde jsme vytypovaným pracovníkům předali informace a nabídli možnost spolupráce.
 7. realizovali jsme 93 prezentací projektu a služeb směřujících k získávání klientů, v jejichž rámci jsme oslovi 1213 pracovníků nebo klientů
 8. poskytli jsme 85 mediací, konzultací a poradenství a 22 facilitací

Mgr. Vendula Johanová
manažerka týmu projektu
603 508 989

Copyright © 2006 Asociace mediátorů České republiky